تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y018-12263-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر قطعات تیز و برنده

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,