تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R077-10358-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی بشدت قابل اشتعال

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,