تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R045-50073-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر مواد شیمیایی خورنده

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,