تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R043-50074-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی سطح لغزنده

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,