تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N056-09985-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی مخازن تحت فشار

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,