تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R069-11289-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر گیر کردن انگشتان

 , دست , گیرافتادن ,