تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R027-10414-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر درگیری دست و لباس

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,