تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ G054-10063-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی بیمارستان

Hospital , بیمارستان ,