همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , اتفاقات , حوادث ,
B032-12272-C

 , خودکار , خطر ,
N070-11021-C

 , دست , گیرافتادن ,
N068-11289-C

 , تانکر , سوخت , دیزل ,
X071-12170-C

 , موبایل ,
R024-11097-C

 , دورریختنی , اضافی , ماده , جای ,
W012-09995-A

 , ضایعات , رودخانه , جریان , مسیر ,
R056-12324-C

lace , grid , هواکش ها , محل های باز , سوراخ ,
B058-11629-A

 , اتوماتیک , به طور , خطر ,
W014-11379-A

 , قایق سواری , ماهیگیری ,
Y066-11067-C

 , کارهای , خریدار ,
X248-11503-C

 , خطر , مرگ , مردن , تصادف , کنترلی , هدایت شونده ,
N036-11283-A

 , محل ذخیره سازی , بازگشتی ,
X198-12160-C

Automatic , Fire , Door , خودکار , نبندید , مسیر , آتش ,
R065-10818-C

 , مخزن , تانکر ,
N070-12399-C

Sound , Horn , استفاده کنید , شرایط , لازم , هورن ,
B003-10631-C

Metal , Objects , تجهیزات , آهنی , فلز ,
N050-10659-C

 , تغییر , ندهید ,
N100-12419-C

electrical , الکتریسیته , درست , مناسب , جدا کنید ,
W015-11611-C

Men , Working , Work , درحال , حین , تعمیرات ,
Y027-10564-C

 , هشدار , سوختن , سطح داغ , ممنوع ,
N049-11391-C

 , اشیاء , اشیا , هشدار ,
R044-12471-C

 , کارمندان ,
B028-11146-C

when , عبور و مرور , در زمان , بشدت ,
N069-11644-C

 , لوله , محافظ , دار ,
W021-11343-C

 , هشدار , افتادن , پایین , برف ,
N064-11278-C

inside , forbidden , داخل نشوید , مجوز , مجاز ,
Y066-11738-C

hand , body , risk , cutting down , قطع عضو ,
W018-11809-C

h2s , danger , toxication , breath , respiratory , هشدار , سمی , مسموم , بخار , ترکیب شیمیایی ,
Y068-11797-C

 , گودال , چاه , چاله , عمق ,
R024-11019-C

 , رادیولوژی ,
X336-12217-C

risk , rolling , circle , چرخشی , گردشی ,
R048-11870-C

Cover , Shoes , Worn , روپوش ,
B063-10624-A

 , هشدار , ماده ,
W008-12457-C

oil , fuel , station , پمپ , سوخت ,
X093-11890-C

 , ترکیب شیمیایی , جامد ,
N017-11463-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور , خطر ,
N004-10728-C

risk , dust , intense , تلمبه , هوا ,
Y042-11848-A

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
W028-10698-A

risk , bad , hurt , damage , loss , ضرر , ماده , مضر ,
Y048-11856-C